آن همه استعدادِ مازیار حیف شد که «اجل» آن همه زود گریبانش را گرفت و آن همه بلا به سرش آمد تا جزوقدرنادیده‌ ترین خوانندگان ایران باشد؛ هر چند آثاری چون «آرزوهای فردا»، «ماهیگیر» و «کبوتر» تا همیشه در تاریخ موسیقی این سرزمین می‌ماند.