الیاس علوی (شاعر افغان)‌ یک روزی نوشت: «ما می‌میریم تا عکاس تایمز جایزه بگیرد». مردم افغانستان سال‌هاست که می‌میرند؛ هر بار به بهانه‌ای. هر روز به خاطرِ جنگی. اشک‌های خواننده‌ی معروفِ هرات را مشاهده می‌کنید زمان اجرای کنسرتش در تهران. 
او می‌گرید برای اندوه هنرمندان هم‌ وطنش. برای موسیقی‌ دانانی که این روزها طالبان تخصص‌شان را ممنوع کرده و بدل به تهی‌دست‌ترین قشر افغانستان شده‌اند. «نان» را شاید بشود به شکلی به دست آورد؛ اما آن همه نوازنده و آهنگ‌ساز با «دست‌»‌های‌شان چه کنند که بی‌ساز مانده؟