علی قمصری این ویدئو از تارنوازی خود را در صفحه اش منتشر کرد.