جالبز/ نوای آدمیت، هدیه متفاوت ارکستر ملی ایران به جامعه پزشکی، پرستاری و کادر درمانی