نماهنگ «منم سرگشته حیرانت ای دوست» با صدای حسین کشتکار بوشهری