نماهنگ بهنام صفوی به نام “خاک تب دار” را تماشا کنید