شعر و ترانه آهنگ ناصر عبداللهی با عنوان بوی شرجی
اهل باران اهل دریا اهل اندوه غروبیم
از دیار شعر و شرجی ازکویر و از جنوبیم
از دیار شعر و شرجی ازکویر و از جنوبیم
از کویر صاف وساده از جنوب خرد و خسته
سرو آزادی تکیده بال پروازی شکسته
سرو آزادی تکیده بال پروازی شکسته
خسته ایم اما نه خاموش شاعر دریا و دردیم
مرد مردستان بندر مرد میدان نبردیم
روز عشق و آتش و خون مردی مردانه ماییم
با دل خسته دلیر و بالب بسته صداییم
با دل خسته دلیر و بالب بسته صداییم
اهل خاک تشنه اما دل به دل دریاترینیم
با صداقت همصدا باسخاوت همنشینیم
اهل خاک تشنه اما دل به دل دریاترینیم
با صداقت همصدا باسخاوت همنشینیم
همنشین ماه ودریا هم هوای بوی شرجی
شروه خوان بغض بندر آشنای بوی شرجی
شروه خوان بغض بندر آشنای بوی شرجی