متن ترانه زنده یاد ناصر عبداللهی:

عاشق بودم به نگاه تو ای دلبر عاشق بودم به نگاه تو ای دلبر به اون دو چشم سیاه تو ای دلبر به اون دو چشم سیاه تو ای دلبر زنجیر زلف تو پابند عشقمی که زنجیر زلف تو پابند عشقمی که پابند صورت ماه تو ای دلبر پابند صورت ماه تو ای دلبر آه پس سینه ی که هر شب دلم بند اکرد آه پس سینه ی که هر شب دلم بند اکرد دلم به یک تار مو دل شکر خاشک دلم به یک تار مو دل شکر خاشک عاشق بودم عشق تو حیرونم می کرد عاشق بودم عشق تو حیرونم می کرد بودم که دوری تو بی جونم می کرد بودم که دوری تو بی جونم می کرد عاشق بودم به نگاه تو ای دلبر عاشق بودم به نگاه تو ای دلبر به اون دو چشم سیاه تو ای دلبر به اون دو چشم سیاه تو ای دلبر عاشق بودم به نگاه تو ای دلبر عاشق بودم به نگاه تو ای دلبر به اون دو چشم سیاه تو ای دلبر به اون دو چشم سیاه تو ای دلبر زنجیر زلف تو پابند عشقمی که زنجیر زلف تو پابند عشقمی که پابند صورت ماه تو ای دلبر پابند صورت ماه تو ای دلبر عاشق بودم به نگاه تو ای دلبر عاشق بودم به نگاه تو ای دلبر به اون دو چشم سیاه تو ای دلبر به اون دو چشم سیاه تو ای دلبر