کلیپ زیبای “شاه خراسانیم” با صدای هنرمند تاجیک، دولتمند خلف