سیزدهمین گام پروژه همساز در روز جهانی موسیقی برداشته شد .
پروژه ای که همدلی همراهی و در نهایت همسازی بهانه ی اصلی آن بوده و هست.
هنر موسیقی ریشه در ناخودآگاه انسانها دارد و حس هویت و همبستگی اجتماعی رابرای یک جامعه به ارمغان می آورد آنچنانکه در هر حالت تمامی گروه ها ، با هر عقیده و مذهبی ؛ چه موافق و چه مخالف به هر حال برای سرود ملی به پا می خیزند!