سه تار نوازی توسط استاد جلال ذوالفنون
قسمتی از برنامه «نغمه های دل انگیز»

نوازنده دف: اردشیر فهیمی