نغماتی در آواز دشتی با سه تار نوازی استاد محمد موسوی