ساز و آوازی با صدای مجتبی عسگری 

تار: سامان صادقیان