جالبز/ در این ویدئوی می بینید که عثمان محمدپرست هنرمند موسیقی مقامی خراسانی چیره دستانه تار می نوازد.