آهنگساز: پیمان خازنی
شاعر: هوشنگ ابتهاج
خواننده: حمزه سیدپور
شیوه اجرا: ارکستر
فرم: تصنیف