تصنیف دشتی “ماه پنهان است” با صدای داریوش رفیعی

متن آهنگ:
باز امشب چون من ای مه سرگردانی
سرگردان چون عشاق بی سامانی
گه پیدایی گه پنهانی
ای چراغ گیتی ای عروس آسمان
نهان مشو که بود نشانی از مه من
به چهره ی تو عیان
از پشت ابر طوفان زا
تابان شو بر این دنیا
چون دلدار من تاکی گه پنهانی گه پیدا
شد سیاهی شب بلای جانم بلای جانم
روشنی بیفکن بر اشیانم
همه شب ای ماه به تو می نگرم به تو می نگرم
به درای ونهان
مشو بر نظرم مشو بر نظرم
که مهم امشب نبود به برم نبود به برم
باز امشب چون من ای مه سرگردانی
سرگردان چون عشاق بی سامانی
گه پیدایی گه پنهانی
گه پیدایی گه پنهانی
گه پیدایی گه پنهانی
از امشب چون من ای مه سرگردانی
سرگردان چون عشاق بی سامانی
گه پیدایی گه پنهانی
ای چراغ گیتی ای عروس اسمان
نهان مشو که بود نشانی از مه من
به چهره ی تو عیان
از پشت ابر طوفان زا
تابان شو بر این دنیا
چون دلدار من تاکی گه پنهانی گه پیدا
شد سیاهی شب بلای جانم بلای جانم
روشنی بیفکن بر اشیانم
همه شب ای ماه به تو می نگرم به تو می نگرم
به درای ونهان
مشو بر نظرم مشو بر نظرم
که مهم امشب نبود به برم نبود به برم
باز امشب چون من ای مه سرگردانی
سرگردان چون عشاق بی سامانی
گه پیدایی گه پنهانی
گه پیدایی گه پنهانی