متن آهنگ ایرج بسطامی به نام گل پونه ها:

گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد ♬♩#
خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد♬♩#
من مانده ام تنهای تنها♬♩#
من مانده ام تنها میان سیل غمها♬♩#
حبیبم سیل غمها♬♩#
من مانده ام تنهای تنها♬♩#
من مانده ام تنها میان سیل غمها♬♩#
حبیبم سیل غمها♬♩#
گل پونه ها نا مهربانی♬♩#
آتشم زد آتشم زد♬♩#
گل پونه ها نا مهربانی آتشم زد آتشم زد♩♬
گل پونه ها بی همزبانی آتشم زد♩♬
می خواهم اکنون تا سحر گاهان بنالم♩♬
افسرده ام دیوانه ام آزرده جانم♩♬
گل پونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد♩♬
خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد♩♬
من مانده ام تنهای تنها♩♬♩♬
من مانده ام تنها میان سیل غمها♩♬
حبیبم سیل غمها♩♬♩♬
من مانده ام تنهای تنها♩♬
من مانده ام تنها میان سیل غمها♩♬
حبیبم سیل غمها♩♬♩♬