بازخوانی قطعه‌ی «اشک مهتابِ» استاد محمدرضا شجریان توسط همایون شجریان در کنسرت