بازخوانی آهنگ «ماه و ماهی» حجت اشرف زاده توسط طاهر قریشی