روحوضی یا تخت حوضی گونه ای طنز از موسیقی عامیانه ایرانی است که به عنوان یک هنر بومی و سنتی تهران شناخته می‌شود که در محافلی چون عروسی ، ختنه سوران ، حنابندان…. مورد استفاده قرار میگرفت…
و به دلیل آنکه درون خانه‌های کوچک مردم عادی ،جایی برای هنرنمایی وجود نداشت روی حوض حیاط تخته و فرش می‌انداختند و از آن به عنوان صحنه استفاده میکردند و به همین دلیل این هنر موسیقایی روحوضی یا تخت حوضی نام گرفته است

شادروان مرتضی احمدی مطرح ترین خواننده روحوضی معاصر به شمار می‌رفت و برای سالیان دراز به تنهایی این هنر ارزنده را زنده نگه‌ داشت.
روحش شاد و یادش گرامی