جالبز/ اجرای قطعه «زیر گنبد زرد» با کمانچه توسط سینا علم را مشاهده میکنید.