اجرای زنده قطعه “عاشق ترین لیلا” از کسری زاهدی در اولین کنسرتش