اجرای ترانه “خواب شیرین” توسط قاسم افشار در برنامه احوالپرسی