جالبز/ بخشی از ارکستر پرواز همای به همراه گروه مستان و رهبری شهرداد روحانی را باهم ببینیم.