اسم این آلت موسیقی بسیار جالب (Theremin) است که در ۱ میدان الکترومغناطیسی تنها با حرکات دستانتان می توانید با آن بنوازید.