آهنگ محلی تالشی “گل و بلبل” (ول و بلبل)

خواننده: فرزاد احسانی