ترانه مازندرانی و قدیمی «لمپاسو» با صدای زنده یاد نظام شکارچیان