ترانه بلوچی با صدای نسیم خوشنواز، ۱۳۸۹
هفت آسمان ماه و ستاره 
خورشید هشتم در کنارم 
شعر و گل و نور و کبوتر 
آئینه ها را می شمارم
من از دل سبز درختان آواز باران را شنیدم 
از جام سقاخانه ی دوست 
اکسیر ایمان را چشیدم

نو باش از جنس سپیده 
گرم و شکوفا مثل خورشید
حس کن نسیم آرزو را