آهنگ افغانستانی و زیبای  “سبزه به ناز می آید” با صدای مبارکشاه میرزاشایف