آهنگی از راغب به نام «دل دیوونه» تقدیم به مخاطبان.