جالبز/ داستان نوا سلیمانی ؛دختر ۱۶ ساله ای که متوجه اشتباه محیط زیستی کتاب جغرافیا شد و با پیگیری آن باعث حذف از کتاب درسی شد.