جالبز/ قیمت روز انواع سواری پراید (صفر و کارکرده) به شرح جدول زیر است :