ورود کشتی اسرائیلی به میدان گازی مورد مناقشه میان لبنان و رژیم اسرائیل محکومیت رهبران سیاسی لبنان را در پی داشته است. این اقدام متجاوزانه اسرائیل می تواند واکنش مقاومت لبنان را در پی داشته باشد. گزارشی در این باره را با ترجمه جالبز تماشا کنید.