جالبز/ سید حسن نصرالله اظهار کرد اگر ارتش لبنان نزد همه سیاستمدارانش محل اعتماد است، خب اعتماد کنید و بگذارید تحقیقات کند یا اینکه با دستگاه امنیتی لبنان مشترکا تحقیق کند در حالی که به نظر ما ارتش هم برای این کار کافی است و تحقیق کند و نتیجه را اعلام کند