اکو ایران/ در آلمان پس از جنگ جهانی دوم کتاب”نبرد من” به قلم هیتلر، برای نیم قرن زیر تیغ سانسور بود و حق چاپ نداشت.

چندی پیش اما مقامات آلمان تصمیم گرفتند به این کتاب اجازه‌ی چاپ دوباره دهند. کتاب ظرف یک سال به چاپ ششم رسید. بحث میان موافقان و مخالفان چاپ مجدد کتاب اما همچنان ادامه دارد.