جو بایدن پس از سفری به سرزمین های اشغالی و عربستان، خاورمیانه را ترک کرد و به آمریکا بازگشت. گزارش +AJ این باره را با ترجمه جالبز تماشا کنید.