دیدار از نزدیک با داچ چلنجر هلکت Red Eye مدل ۲۰۲۲، ماسل کار ۸۰۰ اسبی آمریکایی