فیلم جدید از لحظه ترور «شینزو آبه» که نشان می‌دهد تیر اول خطا رفته و تنها یک تیر به او خورده است.