فرزند دیکتاتور بدنام فیلیپین چگونه دارد انتخابات را می‌برد؟ گزارش ویدیویی را ببینید.