بر اساس مصوبه جدید هیات عالی جذب شورای انقلاب فرهنگی در بررسی صلاحیت عمومی جذب، افراد متاهل در اولویت قرار گرفته و به ازای هر فرزند امتیازاتی دریافت خواهند کرد. بر این اساس، در جذب اعضای هیأت علمی، تاهل ۵ امتیاز و هر فرزند ۳ امتیاز خواهد داشت. اما این مصوبه چه پیامدهایی دارد؟