در حاشیه کشف حدود ۴ هزار اموال مسروقه در طرح رعد پلیس پایتخت