معترضان حین برگزاری «رژه رنگ ها» در آغاز جشن‌های هفتادمین سالگرد سلطنت ملکه انگلیس، به میان سربازان آمدند و سعی کردند مراسم رژه را بر هم بزنند. معترضان با پرش از روی نرده‌های کنار جاده «مال»، وارد صف رژه شدند. بلافاصله بعد از این اتفاق، پلیس وارد عمل شد و با حمله ور شدن به معترضان، آنها را دستگیر کرد