محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با حضور در محل حادثه برج متروپل آبادان از روند آواربرداری بازدید و عملیات آواربرداری را از نزدیک بررسی کرد.