مشرق/ تصویری از رزمنده دلاور «علی‌اکبر مقدسی» از رزمندگان دامغان در عملیات والفجر هشت درحالیکه آرپی‌جی ضدنفر به او اصابت کرده ولی عمل نکرده است و همرزمانش او را در همان وضعیت به عقب انتقال می‌دهند.