جالبز/ سی‌نما از مامان‌های سینما (قسمت اول، لحظه‌ی تولد 📽️)
با هم ببینیم…
سکانس‌هایی رو که شاید باهاشون زندگی کردیم، اشک ریختیم، احساساتی شدیم و به مامان شدن افتخار کردیم.
منبع صفحه  mamanhatv