جالبز/ سید حسن نصر الله بیان کرد ما مظلوم واقع شدیم. هیچ کس جز حزب الله در لبنان نیست؟ همه میگویند چرا حزب الله تکذیب نکرد؟ من به احترام همین عده تکذیب میکنم. هیچ اموالی در این بندر متعلق به حزب الله نبوده است.