پاسخ سعید روستایی به سوال امید معلم درباره شرایط طبقه فرودست جامعه که معمولا روستایی در فیلم‌هایش به آنها می‌پردازد.__سعید روستایی:جامعه شکل برزخی پیدا کرده است.