سرقت وحشیانه گوشی‌قاپ‌ها ناکام ماند. ویدئو را مشاهده نمائید.