بعضی از زنان دانشمند ایرانی طراز اول در سطح جهان که به خاطر حفظ حجابشون رسانه‌ای نمیشن.