توجه به این نکته که زندگی همه انسان‌ها در تمام زمان‌ها توأم با غم و اندوه بوده و هست و انسانی، بی غم پیدا نمی‌شه، می‌تونه عاملی باشه برای تسکین و آرامش شخص غم زده. حتی در زبان شعر هم آمیختگی غم و شادی، زیاد به چشم می‌خوره: 
در این عالم کسی بی‌غم نباشد
اگر باشد بنی آدم نباشد